Підтримати партію Підтримати сайт

Лібертаріанська партія України

Партія 5.10 » Інформація » СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «5.10»

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «5.10»

25-11-2014 7 387

Затверджено установчим З’їздом Політичної Партії 5.10 Протокол № 1 від «24» серпня 2013 р.
Зі змінами установчим З’їздом Політичної Партії «5.10» Протокол № 2 від «10» грудня 2014 р.
м. Київ

 

1. Загальні положення
1.1. Політична Партія «5.10» (далі - Партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їхньої політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.
1.2. Повна назва Партії:
1.2.1. українською мовою - Політична Партія «5.10»;
1.2.3. російською мовою - Политическая Партия «5.10»;
1.2.4. англійською мовою - Political Party «5.10».
1.3. Скорочена назва Партії:
1.3.1. українською мовою - Партія «5.10»;
1.3.2. російською мовою - Партия «5.10»;
1.3.3. англійською мовою - Party «5.10».
1.4. Партія за своїм характером та ідейно-політичною спрямованістю є демократичною.
1.5. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, а також партійну символіку, зразки якої затверджуються Політична Рада Партії. Символіка Партії реєструється в установленому порядку.
1.6. Місцезнаходження центральних керівних органів Партії: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5, оф. 10.

 

2. Мета діяльності та головні завдання Партії
2.1. Головною метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виробленні й реалізації державної політики, сприяння побудові в Україні соціальної правової держави з ефективною соціально-орієнтованою ринковою економікою, утвердження принципів відкритого громадянського суспільства на засадах свободи і парламентської демократії.
2.2. Головними завданнями діяльності Партії є:
2.2.1. виконання Програми Партії;
2.2.2. сприяння у проведенні правових і політичних реформ для становлення в Україні конституційної демократії і формування сталих політичних традицій;
2.2.3. сприяння реформуванню і розвиткові вітчизняної освіти, науки, медицини, культури і спорту;
2.2.4. сприяння проведенню державою ефективної соціальної політики, створенню умов для формування дієвої системи соціального захисту, охорони здоров’я і пенсійного забезпечення;
2.2.5. сприяння забезпеченню активної участі населення у формуванні та реалізації державної політики в центрі й на місцях через удосконалення механізмів безпосередньої (прямої) демократії і реалізацію принципів прямої відповідальності влади перед громадянами;
2.2.6. зміцнення і посилення ролі парламентаризму і самоврядування в системі організації управління суспільними і державними справами через деконцентрацію та децентралізацію державної влади, розвиток місцевого самоврядування й інститутів самоорганізації населення;
2.2.7. створення громадянського суспільства та забезпечення демократичних перетворень в Україні, забезпечення неухильного дотримання прав і свобод людини і громадянина;
2.2.8. сприяння вільному розвиткові кожної особистості, стимулюванню економічної ініціативи, максимальній реалізації творчого потенціалу і професійних можливостей громадян України;
2.2.9. сприяння вирішенню соціальних проблем молоді та самореалізації молодого покоління;
2.2.10. сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
2.2.11. сприяння консолідації та солідаризації суспільства на засадах соціального партнерства;
2.2.12. сприяння формуванню в Україні соціально-орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки, послідовному наближенню рівня та якості життя громадян України до європейських і світових стандартів;
2.2.13. сприяння формуванню суспільства знань, стимулюванню інтелектуального та інноваційного розвитку України;
2.2.14. сприяння європейській інтеграції та політиці активного нейтралітету, підвищенню авторитету України на міжнародній арені;
2.2.15. сприяння подоланню в Україні явищ корупції та реформування державного апарату шляхом запровадження нових стандартів політичного менеджменту в управлінській діяльності.
2.3. Для виконання своїх програмних і статутних завдань Партія в межах чинного законодавства України й свого Статуту має право:
2.3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати договори тощо згідно діючого законодавства;
2.3.2. виступати позивачем або відповідачем у суді, представляти свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, судах та органах прокуратури;
2.3.3. брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах на пост Президента України та кандидатів в народні депути України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.3.4. вести видавничу діяльність, засновувати власні засоби масової інформації та використовувати діючі для пропаганди серед населення своїх програмних цілей і завдань згідно чинного законодавства;
2.3.5. взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
2.3.6. вносити свої пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей і завдань;
2.3.7. викладати публічно й обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
2.3.8. оприлюднювати й обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади;
2.3.9. засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, статутами яких передбачене створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

 

3. Члени Партії, їхні права та обов’язки
3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи Партії, виконує вимоги Статуту, сплачує членські внески та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій.
3.2. Рішення про прийом у члени Партії приймається більшістю голосів від числа присутніх на засіданні керівного органу відповідної організації Партії або керівного органу Партії.
Член Партії при вступі в Партію отримує партійний квиток, зразок якого затверджує Політична Рада Партії.
3.3. Членство в Партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до статутного органу Партії, партійним квитком та обліковою карткою. Порядок обліку членів Партії визначає Політична Рада Партії.
3.4. Членами партії не можуть бути судді, працівники прокуратури та органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів. На час перебування на зазначених посадах чи службі на основі особистої заяви, поданої до відповідних статутних органів партії, вони зупиняють членство в партії, а при звільненні з посад можуть поновити членство в партії зі збереженням партійного стажу.
3.5. Члени Партії мають право:
3.5.1. обирати і бути обраними до складу статутних органів Партії;
3.5.2. брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
3.5.3. вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
3.5.4. на участь у партійних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;
3.5.5. одержувати інформацію з питань партійного життя;
3.5.6. вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що обговорюються в Партії, до прийняття рішень Партії з цих питань;
3.5.7. висловлювати власну думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Партії;
3.5.8. брати участь в усіх масово-політичних заходах, пропонувати статутним органам Партії кандидатури, включаючи власну, до органів державної влади й місцевого самоврядування;
3.5.9. апелювати до статутних органів Партії будь-якого рівня;
3.5.10. бути захищеними усім наявним потенціалом Партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;
3.5.11. вільно виходити з Партії за власною письмовою заявою.
3.6. Члени Партії зобов’язані:
3.6.1. виконувати програмні положення Партії та вимоги цього Статуту;
3.6.2. брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Партії;
3.6.3. брати безпосередню участь у підготовці та проведенні заходів, що проводять Партія чи окремі партійні організації, сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;
3.6.4. всебічно сприяти зміцненню авторитету Партії, залученню до її лав нових членів;
3.6.5. зміцнювати матеріальну основу Партії, сплачувати членські внески.
3.7. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену Партії рішенням відповідних статутних органів Партії оголошується усна подяка, вручаються грамота або письмова подяка Партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Політичною Радою Партії.
3.8. Членство в Партії несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової, релігійної чи будь якої іншої ворожнечі.
3.9. За невиконання програмних положень та статутних вимог члена Партії може бути виключено з членів Партії. Рішення про виключення з Партії приймається статутними органами партійних організацій за місцем обліку члена Партії або центральними керівними органами Партії.
Статутні органи не можуть приймати рішення про виключення з членів Партії щодо членів Партії, які стоять на обліку в їхніх партійних організаціях і працюють у статутних органах вищестоящих партійних організацій.
Рішення щодо них можуть приймати статутні органи вищестоящих партійних організацій. Рішення про виключення з членів Партії членів Політичної Ради Партії, голів АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя, міських і районних партійних організацій, членів Ради АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя партійних організацій приймає виключно Політична Рада Партії чи з'їзд Партії.
Виключення з Партії або зупинення членства в Партії автоматично припиняє членство в Партії та її статутних органах, до складу яких його було обрано, та звільняє його з займаної посади, на яку він призначався або обирався рішенням статутних органів партійної організації, або центральних керівних органів Партії.
3.10. За виключеною із Партії особою зберігається право у місячний термін звернутися з апеляцією у статутний орган вищого рівня. Апеляція до з’їзду Партії подається після розгляду її Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії.
3.11. Повторний прийом особи у Партію можливий лише після прийняття відповідного рішення органом, який виключав з Партії, або органом вищестоящої партійної організації.

 

4. Місцеві партійні організації. Загальні засади
4.1. Основу Партії складають місцеві партійні організації.
Первинні, районні у містах, міські, районні, Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації є місцевими партійними організаціями.
4.2. У межах статутних повноважень місцеві партійні організації безпосередньо підпорядковані:
- первинні - відповідно районній, районній у місті, міській партійній осередки, у межах яких вони знаходяться;
- районні у містах партійні організації відповідним міським партійним організаціям, у межах яких вони знаходяться;
- міські партійні організації відповідним районним партійним організаціям у межах яких вони знаходяться;
- міські партійні організації у містах обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення (підпорядкування), у містах - обласних центрах, районні партійні організації - відповідно Кримській республіканській, обласній партійним організаціям, у межах яких вони знаходяться.
Місцеві партійні організації підпорядковані центральним органам Партії.
4.3. Центральні керівні органи Партії, керівні органи місцевих партійних організацій вищого рівня мають право зупиняти дію та скасовувати рішення керівних органів місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкованості, зазначеної у статті 4.2. цього Статуту.
4.4. Місцеві партійні організації не мають права виходу зі складу Партії.
4.5. Керівними органами місцевих партійних організацій є: Збори, Рада, голова місцевої партійної організації.
4.6. Виконавчий комітет місцевої партійної організації є її виконавчим органом.
4.7. Виконавчий комітет місцевої партійної організації очолює його голова, який призначається головою місцевої партійної організації.
4.8. Структуру та компетенції виконавчого комітету затверджує Рада місцевої партійної організації за поданням голови виконавчого комітету місцевої партійної організації.
4.9. Контрольним органом місцевої партійної організації є її Ревізійна комісія.
Ревізійна комісія місцевої партійної організації обирається Зборами або конференцією місцевої партійної організації зі складу членів Партії у складі 3 (трьох) осіб.
4.10. Очолює Ревізійну комісію місцевої партійної організації голова Ревізійної комісії, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.
Ревізійна комісія працює у формі засідань, які скликаються її головою.
4.11. Ревізійна комісія місцевої партійної організації:
- здійснює контроль та ревізію діяльності місцевої партійної організації;
- проводить ревізію фінансової діяльності місцевої партійної організації;
- розглядає внутрішньопартійні конфлікти, розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у місцевій партійній організації, органів місцевих партійних організацій і приймає рішення щодо них у межах повноважень, визначених цим Статутом;
- здійснює контроль за статутною діяльністю органів місцевої партійної організації;
- здійснює нагляд за дотриманням членами Партії Статут Партії;
- здійснює нагляд за процесом обрання делегатів на конференції місцевої партійної організації, З'їзди Партії;
Ревізійна комісія подає звіт про результати своєї роботи перед Зборами або конференцією відповідної місцевої партійної організації.
Ревізійна комісія місцевої партійної організації вищого рівня має право, здійснювати перевірку діяльності місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкованості, зазначеної у статті 4.2 цього Статуту.
4.12. Місцева партійна організація, в разі набуття, на підставі відповідного рішення Політичної ради Партії, статусу юридичної особи, може мати у власності кошти та майно, необхідне їй для здійснення статутних завдань Партії.
Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що належить місцевій партійній організації, здійснюється за рішенням Ради місцевої партійної організації на підставі відповідного погодження Політичної ради Партії.
4.13. Кошти місцевої партійної організації використовуються на виконання статутних завдань Партії і на оплату праці штатних працівників органів місцевої партійної організації.
4.14. Місцева партійна організація, яка має статус юридичної особи, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік і звітність, звітує перед Центральним виконавчим комітетом Партії щодо надходження та витрачання коштів і майна місцевою партійною організацією.
4.15. Ліквідація місцевої партійної організації, яка має статус юридичної особи, здійснюється за відповідним рішенням Політичної ради Партії на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії. Одночасно, Політична рада Партії приймає рішення про використання майна та коштів місцевої партійної організації і створює ліквідаційну комісію.

 

5. Первинні осередки Партії
5.1. Первинний осередок утворюється шляхом проведення установчих зборів за ініціативою і за присутності не менш 3 (трьох) членів Партії та за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Політичної ради Партії і діє за територіальною ознакою.
Сільські і селищні партійні організації є первинними осередками.
5.2. Первинні осередки не набувають статусу юридичної особи.
5.3. Первинні осередки в установленому Законом порядку легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України.
5.4. Первинні осередки здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих організацій, в межах яких вони знаходяться.

 

6. Повноваження первинних осередків Партії
6.1. Первинний осередок Партії (у разі її створення) веде облік її членів та вирішує питання матеріальної підтримки осередку в межах чинного законодавства України.
6.2. Первинний осередок Партії:
6.2.1. організовує виконання цього Статуту і Програми Партії, рішень керівних органів Партії, керівних органів відповідної місцевої організацій Партії, до складу якої входить відповідний первинний осередок Партії;
6.2.2. бере участь у виробленні й реалізації політики організацій Партії вищого рівня;
6.2.3. висуває і обирає делегатів на збори місцевої організації Партії, пропонує своїх членів до складу керівних органів відповідної місцевої організації Партії;
6.2.4. бере участь у виборчих кампаніях Партії;
6.2.5. може вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.

 

7. Органи первинного осередку Партії
7.1. Органами первинного осередку Партії є: збори, Рада та голова первинного осередку Партії, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями керівних органів Партії.
7.2. Утворення виконавчого комітету первинного осередку, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту.
Компетенція виконавчого комітету первинного осередку визначається відповідно до статті 4.8. цього Статуту.
7.3. Ревізійна комісія первинного осередку утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.9.- 4.11. цього Статуту.

 

8. Збори первинного осередку Партії
8.1. Вищим керівним органом первинного осередку Партії є збори, які скликаються головою первинного осередку не рідше одного разу на рік. Збори можуть бути також скликані за рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня.
8.2. Збори (конференція) повноважні розглядати всі питання діяльності первинного осередку, якщо на них присутні більше половини її членів (обраних делегатів).
8.3. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на них членів осередку.
8.4. Збори первинного осередку Партії:
8.4.1. обирають строком на два років голову первинного осередку;
8.4.2. обирають делегатів на конференцію відповідної місцевої організації Партії;
8.4.3. рекомендують членів Партії до складу керівних органів місцевих організацій Партії;
8.4.4. заслуховують та затверджують звіт голови відповідного осередку Партії;
8.4.6. вирішують інші питання діяльності організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та центральних керівних органів Партії.

 

9. Рада первинного осередку Партії
9.1. Рада первинного осередку Партії - керівний орган відповідної організації, що виконує функції керівного органу в проміжку часу між зборами відповідного осередку Партії.
9.2. Рада первинного осередку Партії діє відповідно до положення, затвердженого Політичною Радою Партії та обирається зборами відповідної організації Партії за пропозицією голови первинного осередку.

 

10. Голова первинного осередку Партії
10.1. Голова первинного осередку Партії є посадовою особою первинного осередку Партії, керує діяльністю осередку Партії у період між зборами первинного осередку.
10.2. Голова первинного осередку Партії обирається зборами первинного осередку Партії з числа її членів.
10.3. Голова первинного осередку Партії у межах своїх повноважень:
10.3.1. здійснює поточне керівництво первинного осередку Партії та організовує її роботи у період між зборами;
10.3.2. розробляє плани роботи первинного осередку Партії та організовує їх виконання;
10.3.3. скликає збори первинного осередку, забезпечує їх підготовку та проведення, головує, підписує рішення зборів;
10.3.4. без доручення представляє відповідний первинний осередок Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами, а також керівними органами організацій Партії вищого рівня та центральними керівними органами Партії;
10.3.5. організовує виконання рішень зборів первинного осередку, керівних органів організацій Партії вищого рівня та центральних керівних органів Партії;
10.3.6. забезпечує ведення обліку членів первинного осередку Партії, а також вирішує питання фінансування діяльності первинного осередку в межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями керівних органів організацій Партії вищого рівня та рішень центральних керівних органів Партії;
10.3.7. звітує про свою діяльність на зборах первинного осередку, а також перед керівними органами вищої організації Партії та центральними керівними органами Партії;
10.3.8. вирішує інші питання діяльності первинного осередку, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів.

 

11. Районна, міська, районна у місті партійна організація
11.1. До складу районної партійної організації входять первинні, міські, крім міст обласного, республіканської в Автономній Республіці Крим значення (підпорядкування), партійні організації, які знаходяться на території відповідного району.
До складу міської партійної організації у місті з районним поділом входять районні у відповідному місті партійні організації.
11.2. Районна, міська, районна у місті партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, за поданням виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або за відповідним рішенням Політичної ради Партії.
11.3. Реєстрація районної, міської, районної у місті партійної організації здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України у встановленому Законом порядку.
Рішення про набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи приймається Політичною радою Партії. В разі набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної партійної організації.
11.4. Районні, міські, районні у місті партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів відповідних партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.

 

12. Повноваження районної, міської, районної у місті партійної організації
12.1. Районні, міські, районні у місті партійні організації повноважні розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та центральних керівних органів Партії.
12.2. Районні, міські, районні у місті партійні організації у межах своїх повноважень:
12.2.1. організовує виконання цього Статуту і Програми Партії, рішень центральних керівних органів Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня;
12.2.2. координує роботу первинного осередку Партії, що входять до її складу;
12.2.3. висуває і обирає делегатів на конференцію відповідної територіальної організації Партії, пропонує своїх членів до складу керівних органів організацій Партії вищого рівня;
12.2.4. у межах, визначених Політичною Радою Партії, організовує виборчі кампанії Партії на відповідній території;
12.2.5. може вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.

 

13. Органи районної, міської, районної у місті партійної організації
13.1. Керівними органами районної, міської, районної у місті партійної організації є: конференція, Рада, голова відповідної організації Партії.
13.2. Утворення виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту.
Компетенція виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідно до статті 4.8. цього Статуту.
13.3. Ревізійна комісія районної, міської, районної у місті партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.9.- 4.11. цього Статуту.

 

14. Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації
14.1. Вищим керівним органом районної, міської, районної у місті партійної організації є конференція, яка скликається Радою районної, міської, районної у місті партійної організації не менше одного разу на рік.
14.2. Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації може бути скликана рішенням керівних органів організації Партії вищого рівня або Політичною Радою Партії. У такому випадку вирішення питань з підготовки та проведення конференції покладається на Раду районної, міської, районної у місті партійної організації.
14.3. Конференція повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини членів Партії, які перебувають на обліку відповідної організації Партії. Рішення конференції приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній учасників конференції.
14.4. Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації:
14.4.1. обирає строком на два роки голову організації Партії та його заступників за погодженням із Політичною Радою Партії;
14.4.2. визначає чисельний склад Ради районної, міської, районної у місті партійної організації Партії, за поданням голови організації Партії обирає її членів строком на два роки та відкликає їх з цих посад;
14.4.3. заслуховує звіти керівних органів районної, міської, районної у місті партійної організації, щодо яких приймає відповідні рішення;
14.4.4. обирає делегатів на конференцію відповідної територіальної організації Партії;
14.4.5. висуває кандидатів у депутати до представницьких органів влади відповідного рівня, а також на посаду сільського, селищного, міського голови за погодженням із Політичною Радою Партії; приймає рішення про виключення з виборчого списку районної, міської, районної у місті партійної організації Партії кандидатів у депутати до відповідних рад за погодженням із Політичною Радою Партії;
14.4.6. вирішує інші питання діяльності організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та центральних керівних органів Партії.

 

15. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації
15.1. У період між конференціями керівництво районної, міської, районної у місті партійної організації здійснює Рада організації Партії. До складу Ради за посадою входять голова районної, міської, районної у місті партійної організації, його заступники та члени Ради.
15.2. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації Партії проводить свої засідання не менш як один раз на шість місяців та повноважна розглядати питання, якщо на його засіданні присутні більше половини його членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів.
15.3. Засідання Ради скликаються головою районної, міської, районної у місті партійної організації, а у разі його відсутності, одним із його заступників, або за ініціативою не менш як однієї третини членів Ради.
15.4. Головує на засіданнях Ради голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови відповідної організації Партії за його дорученням.
15.5. До повноважень Ради районної, міської, районної у місті партійної організації належить:
15.5.1. координація діяльності первинних осередків Партії, забезпечення ведення обліку членів організації Партії;
15.5.2. організація роботи районної, міської, районної у місті партійної організації Партії у період між конференціями;
15.5.3. розробка та організація виконання перспективних і поточних планів своєї роботи;
15.5.4. організація участі районної, міської, районної у місті партійної організації організації Партії у проведенні виборів на пост Президента України, кандидатів в народні депутати України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;
15.5.5. формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів;
15.5.6. скликання конференції районної, міської, районної у місті партійної організації;
15.5.7. скасування рішень первинних осередків Партії, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів організацій Партії вищого рівня та рішенням центральних керівних органів Партії;
15.5.8. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції конференції.

 

16. Голова районної, міської, районної у місті партійної організації. Заступники голови районної, міської, районної у місті партійної організації
16.1. Голова районної, міської, районної у місті партійної організації керує діяльністю відповідної організації Партії у період між конференціями організації Партії та засіданнями Ради районної, міської, районної у місті партійної організації.
16.2. Голова організації Партії та його заступники є посадовими особами відповідної районної, міської, районної у місті партійної організації
16.3. Голова організації Партії може мати не більше двох заступників.
16.4. Голова організації Партії у межах своїх повноважень:
16.4.1. здійснює поточне керівництво відповідною організацією Партії;
16.4.2. організовує виконання рішень керівних органів організації Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня та центральних керівних органів Партії;
16.4.3. здійснює оперативне управління майном та коштами організації;
16.4.4. скликає засідання Ради районної, міської, районної у місті партійної організації, забезпечує його підготовку та проведення, головує на них, підписує їх рішення;
16.4.5. звітує про діяльність Ради на зборах, а також перед керівними органами відповідної обласноїї організації Партії та центральними керівними органами Партії;
16.4.6. без доручення представляє організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами, а також керівними органами організацій Партії вищого рівня та центральними керівними органами Партії;
16.4.7. вирішує інші питання діяльності організації Партії, крім тих, що належать до виключної компетенції конференції та Ради, в межах цього Статуту.
16.5. Заступники голови організації Партії виконують свої функції згідно із затвердженим головою організації розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови організації Партії заступники голови організації Партії виконують його обов’язки або їх частину.

 

17. Кримська республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські партійні
організації
17.1. Обласні партійні організації - це Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації.
Статус Кримської республіканської партійної організації має особливості, які випливають із Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим.
17.2. До складу Кримської республіканської партійної організації входять первинні, районні в містах, міські (крім Севастопольської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.
До складу обласної партійної організації входять первинні, районні в містах, міські (крім Київської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території відповідної області.
До складу Київської міської та Севастопольської міської партійної організації входять (в разі їх утворення) первинні, районні партійні організації, які знаходяться на території відповідних міст.
17.3. Обласна партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Політичної ради Партії.
17.4. Реєстрація обласної партійної організації здійснюється відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України у встановленому Законом порядку.
Рішення про набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи приймає Політична рада Партії.
В разі набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.
17.5. Обласні партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту та Програми Партії, рішень центральних органів Партії.

 

18. Повноваження обласної організації Партії
18.1. Обласна організація Партії повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими та територіальними організаціями інших політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням центральних керівних органів Партії.
18.2. Обласна організація Партії у межах своїх повноважень:
18.2.1. організовує виконання цього Статуту і Програми Партії, рішень центральних керівних органів Партії;
18.2.2. висуває і обирає делегатів на З’їзд Партії, пропонує своїх членів до складу керівних органів Партії;
18.2.3. координує діяльність відповідних районних, міських, районних у містах партійних організаціях;
18.2.4. організовує виборчі кампанії Партії на відповідній території;
18.2.5. висуває своїх кандидатів на виборах відповідного рівня за погодженням із Політичною Радою Партії;
18.2.6. може вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній території, у межах компетенції, визначеної цим Статутом.

 

19. Органи обласної організації Партії
19.1. Керівними органами обласної організації Партії є конференція, Рада, голова територіальної організації.
13.2. Утворення виконавчого комітету обласної партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту.
Компетенція виконавчого комітету обласної партійної організації визначається відповідно до статті 4.8. цього Статуту.
13.3. Ревізійна комісія обласної партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.9.- 4.11. цього Статуту.

 

20. Конференція обласної організації Партії
20.1. Вищим керівним органом обласної організації Партії є конференція, яка скликається Радою обласної організації Партії не рідше одного разу на рік.
20.2. Радою обласної організації Партії встановлюється норма представництва, дата та місце проведення конференції.
20.3. Конференція обласної організації Партії може бути скликана за рішенням Політичної Ради Партії. У такому випадку питання організації підготовки та проведення конференції покладаються на Раду обласної організації Партії.
20.4. Конференція повноважна розглядати питання, якщо на них присутні більше половини обраних делегатів.
20.5. Рішення конференціяї приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них делегатів.
20.6. Конференція обласної організації Партії:
20.6.1. обирає строком на два років голову територіальної організації Партії та його заступників за погодженням із Політичною Радою Партії;
20.6.2. визначає чисельний склад Ради обласної організації Партії, за поданням голови обласної організації Партії обирає його членів строком на два роки та відкликає їх з цих посад;
20.6.3. заслуховує звіти керівних органів обласної організації Партії та приймає щодо них відповідні рішення;
20.6.4. висуває кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня за погодженням із Політичною Радою Партії; приймає рішення про виключення з виборчого списку обласної організації Партії кандидатів у депутати в представницькі органи влади відповідного рівня за погодженням із Політичною Радою Партії;
20.6.5. обирає делегатів на З’їзд Партії;
20.6.6. вирішує інші питання діяльності обласної організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії та рішенням центральних керівних органів Партії.

 

21. Рада Кримська республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські партійні організації.
21.1. У період між конференцією керівництво діяльністю обласної організації Партії здійснює Рада обласної організації Партії. До складу Ради за посадою входять голова обласної організації Партії та його заступники.
21.2. Рада обласної організації Партії проводить свої засідання не менше одного разу на квартал за ініціативою голови обласноїорганізації Партії або на вимогу не менш як однієї третини членів Ради.
21.3. Головує на засіданні Ради обласної організації Партії голова або, у разі його відсутності, один із заступників голови облсної організації Партії за його дорученням.
21.4. Рада повноважна розглядати питання, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради.
21.5. До повноважень Ради обласної організації Партії належить:
21.5.1. організація підготовки і проведення конференціяї обласної організації Партії;
21.5.2. забезпечення зв’язків обласної організації Партії з центральними керівними органами Партії;
21.5.3. організація участі обласної організації Партії у проведенні виборів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;
21.5.4. координація діяльності відповідних районних, міських, районних у містах партійних організацій, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів районної, міської, районної у місті партійної організації в межах відповідної території та її керівних осіб за погодженням із Політичною Радою Партії;
21.5.5. скасування рішень керівних органів та керівних осіб районної, міської, районної у місті партійної організації та у разі їх невідповідності чинному законодавству України, цьому Статуту та рішенням центральних керівних органів Партії;
21.5.6. подання рекомендацій Політичній Раді Партії щодо створення місцевих організацій Партії;
21.5.7. затвердження рішення про створення первинного осередку Партії та прийняття рішення про його ліквідацію;
21.5.8. ведення обліку місцевих організацій Партії, обліку членів у них в межах відповідної території, забезпечення ресурсної підтримки їх діяльності;
21.5.9. реалізація програмних документів Партії, забезпечення виконання рішень центральних керівних органів Партії, конференції обласної організації Партії, розробка, затвердження поточних планів роботи обласної організації Партії та організація їх виконання;
21.5.10. здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції зборів.

 

22. Голова Кримська республіканська, обласні, Київська і Севастопольська міські партійні організації.
22.1. Голова обласної організації Партії та його заступники є посадовими особами відповідної обласної організації Партії.
22.2. Голова обласної організації Партії може мати не більше двох заступників.
22.3. Голова обласної організації Партії:
22.3.1. здійснює поточне керівництво обласної організацією Партії;
22.3.2. організовує виконання рішень керівних органів обласної організації Партії та центральних керівних органів Партії;
22.3.3. без доручення представляє обласної організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та їх підпорядкування, фізичними особами, а також центральними керівними органами Партії;
22.3.4. здійснює оперативне управління коштами та майном обласної організації Партії;
22.3.5. скликає засідання Ради обласної організації Партії, забезпечує його підготовку та проведення, головує на них, підписує його рішення;
22.3.6. звітує про діяльність Ради обласної організації Партії на конференції обласної організації Партії, а також перед Політичною Радою Партії та Лідером Партії;
22.3.7. вирішує інші питання діяльності обласної організації Партії, за винятком тих, що належать до виключної компетенції конференції та Ради, в межах цього Статуту.
22.4. Заступники голови обласної організації Партії виконують свої функції згідно із затвердженим головою організації розподілом обов’язків між ними. За письмовим дорученням голови обласної організації Партії заступники голови обласної організації Партії виконують його обов’язки або їх частину.

 

23. Центральні керівні та контрольно-ревізійні органи Партії
23.1. До центральних керівних та контрольно-ревізійних органів Партії належать:
23.1.1. З'їзд Партії;
23.1.2. Лідер Партії;
23.1.3. Політична Рада Партії;
23.1.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія.

 

24. З'їзд Партії
24.1. З’їзд Партії є вищим керівним органом Партії, скликається Політичною Радою Партії не рідше одного разу на два роки. За надзвичайних обставин або на вимогу Лідера Партії скликається позачерговий з’їзд Партії.
24.2. Делегати з’їзду Партії обираються конференціями Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій згідно з нормою представництва, затвердженою Політичною Радою Партії.
24.3. З’їзд Партії є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.
24.4. Рішення З’їзду Партії приймаються простою більшістю, а з питань затвердження Програми й Статуту Партії, внесення змін і доповнень до них - не менше 2/3 зареєстрованих делегатів. Форма голосування визначається делегатами З’їзду Партії.
24.5. З’їзд Партії:
24.5.1. затверджує Програму і Статут Партії, вносить зміни та доповнення до них;
24.5.2. визначає політику й основні напрями діяльності Партії;
24.5.3. затверджує передвиборну програму Партії;
24.5.4. обирає Лідера Партії, Політичну Раду Партії, яку очолює Лідер Партії, Центральну контрольно-ревізійну комісію Партії та затверджує їхній кількісний і персональний склад;
24.5.5. приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів З’їзду;
24.5.6. заслуховує і затверджує звіти Лідера, Політичної Ради та Центральної контрольно- ревізійної комісії Партії;
24.5.7. висуває кандидатури до партійного списку кандидатів у народні депутати України по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу та вилучає їх зі списку, а також може висувати їх по одномандатних виборчих округах;
24.5.8. висуває претендента від Партії на кандидата на пост Президент України;
24.5.9. приймає рішення щодо реорганізації й припинення діяльності Партії;
24.5.10. у разі ліквідації Партії створює ліквідаційну комісію;
24.5.11. вирішує питання про використання майна та коштів Партії у разі припинення діяльності Партії;
24.5.12. приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності Партії.

 

25. Лідер Партії
25.1. Лідер Партії обирається З’їздом Партії і здійснює загальне керівництво Партією, організовує роботу Політичної Ради Партії.
25.2. Лідер Партії:
25.2.1. відкриває, веде і закриває З’їзд Партії;
25.2.2. вносить на розгляд З’їзду пропозиції щодо кількісного та персонального складу Політичної Ради Партії;
25.2.3. організовує і спрямовує роботу Політичної Ради Партії, скликає й веде її засідання;
25.2.4. вносить на розгляд Політичної Ради Партії кандидатури своїх перших заступників, заступників, розподіляє обов'язки між ними, подає на затвердження Політичній Раді Партії Положення про заступників (перших заступників);
25.2.5. організовує роботу центрального друкованого органу Партії;
25.2.6. представляє Партію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, громадськими організаціями України та інших держав, міжнародними громадськими і міжурядовими організаціями;
25.2.7. підписує рішення З’їзду Партії, Політичної Ради Партії та інші документи Партії;
25.2.8. за поданням керівника Виконавчого секретаріату затверджує штатний розклад секретаріату і погоджує призначення керівників його підрозділів.
25.3. У разі необхідності, без погодження з Політичною Радою Партії видає одноосібно накази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання усіма статутними органами Партії і членами Партії.
25.4. У своїй діяльності Лідер Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії.

 

26. Політична Рада Партії
26.1. Політична Рада Партії є керівним органом Партії у період між з’їздами й обирається з’їздом Партії у складі Лідера Партії та членів Партії.
У період між з'їздами Політична Рада Партії, в разі потреби, у межах визначеної з’їздом чисельності Політичної Ради може кооптувати до свого складу членів Партії, а також виводити із складу тих її членів, що не беруть активної участі в роботі або втратили зв'язок із партією.
26.2. Засідання Політичної Ради Партії скликає Лідер Партії або за його дорученням один із заступників Лідера Партії не рідше одного разу на три місяці і є правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь не менше половини її складу. Засідання Політичної Ради Партії також може бути скликане на вимогу не менш як половини її членів.
26.3. Рішення Політичної Ради Партії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів.
26.4. Політичної Рада Партії:
26.4.1. організовує виконання партією рішень З’їзду Партії;
26.4.2. координує та спрямовує роботу районної, міської, районної у місті партійної організації та обласних організацій Партії;
26.4.3. визначає завдання Партії на поточний період;
26.4.4. за поданням Лідера Партії затверджує список претендентів до кандидатів у народні депутати України і рекомендує його з'їзду Партії;
26.4.5. організовує роботу Партії з виборів на пост Президента України, кандидатів в народні депутати України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, участі у всеукраїнських і місцевих референдумах;
26.4.6. готує пропозиції щодо участі Партії у виборчих коаліціях з іншими партіями;
26.4.7. визначає порядок обліку членів Партії;
26.4.8. заслуховує звіти статутних органів обласних організацій Партії;
26.4.9. приймає рішення про скликання З’їзду Партії, затверджує норму представництва на них від місцевих організацій Партії, забезпечує їх підготовку і проведення;
26.4.10. для організації виконання рішень керівних органів Партії, координації та контролю за роботою місцевих партійних організацій створює Виконавчий комітет із штатних працівників, у тому числі на громадських засадах, і затверджує положення та призначає керівника Виконавчого комітету Політичної Ради, який безпосередньо підпорядковується Лідеру Партії;
26.4.11. призначає та звільняє голів обласної організацій Партії;
26.4.12. тимчасово призначає виконуючого обов’язки голови обласної організації партії до моменту обрання нового голови обласної організації Партії. Виконуючому обов’язки надаються всі права й обов’язки голови обласної організації Партії;
26.4.13. має право скликати конференцію обласної організацій Партії, визначати їхній порядок підготовки і проведення;
26.4.14. приймає рішення про переоблік членів Партії та окремих партійних організацій, визначає порядок проведення такого переобліку;
26.4.15. продовжує повноваження голів та статутних органів обласної організацій Партії до прийняття рішення щодо обрання голів та статутних органів партійних організацій;
26.4.16. приймає рішення про розпуск, припинення або зупинення діяльності статутних органів організацій Партії;
26.4.17. скасовує або зупиняє виконання рішень статутних органів обласної організацій Партії усіх рівнів і звільняє їхніх керівників у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми та Статуту Партії, невиконання рішень її керівних статутних органів і власних рішень;
26.4.18. скасовує або зупиняє виконання рішень Центральної контрольно-ревізійної комісії;
26.4.19. в разі припинення (або зупинення) діяльності Ради обласної організації Партії, утворює робочу групу з наданням їй повноважень Ради цієї організації та призначає керівника робочої групи, який виконує обов’язки голови партійної організації до обрання нового голови партійної організації;
26.4.20. розглядає заяви, скарги та апеляції членів Партії, місцевих організацій Партії;
26.4.21. розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат Партії;
26.4.22. засновує друковані, електронні та інші засоби масової інформації Партії, за поданням Лідера Партії затверджує й звільняє з посади їхніх керівників;
26.4.23. розпоряджається коштами та майном Партії й надає право підпису фінансових документів;
26.4.24. затверджує зразки печатки, штампів, бланків, партійної символіки;
26.4.25. здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції З’їзду Партії.
26.5. Члени Політичної Ради Партії, а також працівники Виконавчого комітету за дорученням його керівника, мають право брати участь у роботі статутних органів місцевих партійних організацій.

 

27. Центральна контрольно-ревізійна комісія
27.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія обирається З’їздом Партії, підконтрольна та підзвітна йому. У своїй діяльності вона керується Програмою і Статутом Партії й діє на підставі Положення, затвердженого Політичної Радою Партії. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів.
27.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії:
27.2.1. обирає голову комісії, першого заступника і заступника голови комісії терміном до двох років;
27.2.2. контролює дотримання Програми та Статуту Партії, фінансової дисципліни статутними органами Партії та виконання ними партійних рішень;
27.2.3. здійснює ревізію фінансової діяльності Партії та збереження партійної власності в партійних організаціях;
27.2.4. розглядає заяви, скарги й апеляції членів Партії, статутних органів місцевих організацій Партії та приймає по них відповідні рішення;
27.2.5. здійснює контроль за роботою місцевих ревізійних комісій (у разі іх створення);
27.2.6. за погодженням з Лідером Партії приймає рішення щодо виведення зі складу та кооптування до складу Центральної контрольно-ревізійної комісії;
27.2.7. скасовує рішення місцевих організації Партії та їх статутних органів, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству, Програмі та Статуту Партії;
27.2.8. поновлює в Партії та на посадах осіб, рішення щодо яких були прийняті місцевими організаціями Партії безпідставно або з порушенням статутних вимог.
27.3. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії має право брати участь у роботі центральних керівних органів Партії, члени комісії - в роботі статутних органів місцевих партійних організацій.
Член Центральної контрольно-ревізійної комісії може бути членом інших керівних органів Партії.

 

28. Фінансово-господарська діяльність, кошти та майно Партії
28.1. Загальні засади фінансування діяльності Партії
28.2. Партія є неприбутковою організацією.
28.3. Для здійснення своєї статутної діяльності Партія може мати у своїй власності будь - яке рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України. Партія може орендувати необхідне їй рухоме і нерухоме майно.
28.4. Майно та кошти Партії використовуються виключно для забезпечення статутної діяльності Партії, реалізації її мети і завдань, передбачених цим Статутом та Програмою Партії.
28.5. Порядок використання коштів та майна Партії встановлюється Політичної Радою Партії та контролюється Центральною контльно-ревізійною комісією.
28.6. Партія несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так само як і члени Партії не відповідають за зобов’язаннями Партії.
28.7. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів із залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети і завдань.
28.8. Оперативне управління коштами і майном Партії здійснює Політичної Рада Партії та Лідер Партії або за його дорученням - перші заступники чи заступники Лідера Партії, які отримують право підпису на фінансових документах.
28.9. Джерелами коштів і майна Партії є:
28.9.1. членські та добровільні внески членів Партії;
28.9.2. добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, у тому числі такі, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги, за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством України;
28.9.3. майно, придбане за власні кошти.
28.10. Добровільні пожертвування на користь Партії здійснюються виключно у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на поточні рахунки Партії в банківських установах України в порядку, визначеному чинним законодавством України.
28.11 Облік та звітність Партії
28.11.1. Партія веде в установленому законодавством України порядку оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність.
28.11.2 Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансові звіти, передбачені чинним законодавством.


29. Представництво жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі
29.1. Мінімальний рівень представництва жінок у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі становить 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

 

30. Припинення діяльності Партії
30.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації, у разі заборони її діяльності або анулювання реєстраційного свідоцтва на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством України.
30.2. Рішення про реорганізацію Партії приймає З’їзд Партії, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від кількості делегатів, присутніх на З’їзді. Реорганізація Партії здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
30.3. Рішення про ліквідацію Партії приймає З’їзд Партії, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті від кількості делегатів, присутніх на З’їзді. Одночасно з прийняттям такого рішення З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі.
30.4. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією Партії, З’їзд Партії утворює Ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад Ліквідаційної комісії визначаються З’їздом.
30.5. Діяльність Партії може бути припинена у разі набрання законної сили рішенням суду про заборону Партії чи анулювання її реєстраційного свідоцтва у випадках та порядку, визначених законом.
30.6. Припинення діяльності Партії тягне за собою розпуск усіх її керівних органів, організацій та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, а також припинення членства в Партії.
30.7. Кошти та майно Партії у разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії та за рішенням Ліквідаційної комісії передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються в дохід держави.

 

31. Порядок внесення змін та доповнення до статуту і програми Партії
31.1. Ініціювати внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії мають право Політичної Рада або Лідер Партії.
31.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії, попередньо схвалене Лідером Партії, приймається З’їздом Партії, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від кількості делегатів, присутніх на З’їзді, які представляють не менш як половину від загальної кількості обласних організацій Партії, створених і зареєстрованих у встановленому чинним законодавством України і цим Статутом порядку.
31.3. Про зміни та доповнення, внесені до Статуту, Програми Партії, Партія інформує органи державної реєстрації у строки та в порядку, встановлені чинним законодавством України.
31.4. Зміни та доповнення, що сталися у Статуті, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 


------

Коментарі (0)

Залишити свій коментар: